Casa P+A

Memoria

Tratase dunha vivenda unifamiliar illada que consta de planta semisoto, planta baixa e planta alta. Conceptualmente apoiase e escalona no terreo para resolver a problemática da elevada pendente descendente da parcela, integrándose de modo delicado e respetuoso co terreo como un conxunto integral onde os muros de contención de pedra  existentes, así como os novos xerados, sirven de basamento á edificación propiamente dita, que responden e reinterpretan os abancalamentos tradicionais utilizados para ordenar o terreo de forma escalonada, funcional e suave.

 

A vivenda proxectase como un conxunto que se integra coa vexetación e os muros de mampostería de pedra do entorno, que lle sirven de base, resaltando o branco contra o verde, o gris e os ocres.

O seu emplazamento en terreo, responde á división da parcela nun xardín de carácter máis público de acceso, e un máis privado na parte posterior de tal forma que a edificación  actúa como o elemento de conexión entre ambos.

 

A alma do proxecto é o vestíbulo de acceso onde ubicase a escaleira, entorno a cal xerase o resto de espazos, regulando e distribuindo os percorridos na vivinda, tanto verticais como horizontais. É a peza central que mediante grandes portas corredeiras que ocultanse nos muros, permite xerar múltiples configuracions; dende un espazo totalmente aberto ca sala de estar, cociña e estudo ata un a modo de recibidor pechado que independiza a entrada do resto das estancias.

 

Relacionadas a través deste elemento central, o resto de espazos organizanse buscando as mellores vistas e orientación solar. Os dormitorios, estudo e estar abrense ó xardín privado e o maior soleamento, mentres cá cocina, vestíbulo, office e baños dominan a entrada e as orientacions norte e este.Arquitectos

Rubén Martín Vázquez Pérez
Manuel Martínez Carazo

Arquitecto técnico

Fernando Vicente Solla

Equipo redactor_a3

Rubén Martín Vázquez Pérez
Manuel Martínez Carazo
María Lorena Teixeira Lago

Constructora

Construcciones Francisco
González Martínez S.L.

Carpintería

Carpal O Rosal S.L.

Data
Categoría
Residencial